Bestyrelse 2022:

Formand, Arne Vestergaard, mobil 26 89 28 52
Kasserer Michael Kjærsgaard Beer Christiansen: mobil 28153515
Bestyrelsesmedlem, Karsten Jakobsen, mobil 29 40 59 09
Bestyrelsesmedlem, Birgit Ejsing, mobil 20 12 40 42
Bestyrelsesmedlem, Johan Kejser, mobil 42 77 70 35

 

 Maj 2018: Privatpolitik for Sindal Padel- & Tennis klub hænger i vores klubhus - spørgsmål rettes til bestyrelsen (persondataforordning)

 

VEDTÆGTER

 § 1

 Klubbens navn er Sindal Padel- & Tennis Klub, stiftet i 1978 med hjemsted i Hjørring Kommune.

 Stk. 1.  Klubbens formål er at samle udøvere af tennissporten, og ved idræt og andet kulturelt virke

 at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 Stk. 2.  Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er

 behov for i henhold til formålsparagraffen.

 § 2

 Som medlemmer kan optages enhver. Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 § 3

 Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

 § 4

 Gæstespil kan foregå mod indløsning af gæstekort.

 § 5

 Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og vælges på følgende måde: Formanden vælges af generalforsamlingen for et år af gangen, de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis hvert andet år med 2 og 2 medlemmer. Hvert år vælges en suppleant. Ingen medlemmer under 18 år kan modtage valg til bestyrelsen eller som bestyrelsessuppleant. Hvis stemmerne ved afgørelser i bestyrelsen står lige, er formandens afgørende.

 § 6

 Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender og disponerer over formue og indtægter Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kasseren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kasseren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan godkende, at formanden og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse Ved køb under 5000 kr. kan kassereren alene underskrive. Til køb og salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 Ingen af bestyrelsesmedlemmerne hæfter personligt for de klubben påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.

 § 7

 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af januar kvartal, og indvarsles af bestyrelsen op klubbens hjemmeside og Facebook mindst 8 dage forinden dens afholdelse.

 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest 4 dage forinden dens afholdelse.

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal og er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

 § 8

 Ved den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet gennemgås af de 2 revisorer, der vælges tillige med en suppleant af generalforsamlingen for et år af gangen.

 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 § 9

 Ekstraordinær generalforsamling skal med mindst 8 dages varsel sammenkaldes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer begærer det.

 § 10

 Ved afstemning fordres almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændring kræves ¾ stemmeflerhed blandt de fremmødte. Generalforsamlingsprotokollen er i alle tilfælde fuld legitimation for, hvem der til enhver tid er medlem af bestyrelsen, ligesom medlemsfortegnelsen er legitimation for, hvem der er medlem af klubben. Stemmeret på generalforsamlingen, har alle er har betalt kontingent.

Stemmeret på generalforsamling har alle der har betalt kontingent.

 § 11

 På hver generalforsamling vælges en dirigent udenfor bestyrelsen.

 § 12

 Klubben kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker dennes beståen. Såfremt en generalforsamling måtte beslutte at opløse klubben, træffer den samtidig beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens eventuelle formue, hvorved bemærkes, at denne kun kan tilfalde sportslige formål.